LLAMFF - Llanberis Mountain Film Festival

About LLAMFF Am LLAMFF

About Llanberis Mountain Film Festival - LLAMFF
About Llanberis Mountain Film Festival - LLAMFF

The Llanberis Mountain Film Festival was born in the mountains of Snowdonia - home to some of the leading climbers, mountaineers, paddlers, mountain bikers and ground breaking adventurers in the world.

Cafodd LLAMFF ei eni yn fynyddoedd Eryri sy'n gartref i rai o'r dringwyr, mynyddwyr, padlwyr, beicwyr mynydd ac anturiaethwyr arloesol yn y byd.

With its world class climbing, North Wales attracts over 8 million visitors each year with Snowdon having 477,000 making it the busiest mountain in the UK.

Gyda adnoddau naturiol dringo gorau yn y byd, mae Gogledd Cymru yn denu dros 8 miliwn o ymwelwyr bob blwyddyn gyda’r Wyddfa’n cael 477,000 yn ei wneud yn fynydd prysuraf yn y DU.

Established since 2002, LLAMFF has had a strong fringe festival since its start and 2018 is no exception, running from 2nd to 4th March 2018 across a number of venues local to Llanberis.

Cafodd LlAMFF ei sefydlu yn 2002 ac mae wedi cael gŵyl ymylol gryf ers ei sefydlu a ni fydd 2018 yn eithriad. Bydd LlAMFF yn rhedeg o’r 2 i’r 4 Mawrth 2018 ar draws nifer o leoliadau lleol yn Lanberis.

The film and lecture programme will run from 1800 – 2230 daily and you can book seats for any showing or lectures directly through our events listings.

Bydd y rhaglen ffilm a darlithoedd yn cychwyn am 18.00 – 22.30 yn ddyddiol a gallwch archebu seddi ar gyfer unrhyw ddangosiad neu ddarlithoedd yn uniongyrchol trwy...

Alternatively you can visit our partner retail outlets where you can purchase tickets for all sessions.

Fel arall, gallwch ymweld â’m siopau manwerthu partner lle gallwch brynu tocyn ar gyfer pob sesiwn.

Mission Genhadaeth

 • Promote safety in the outdoors and support local mountain rescue teams
  Hyrwyddo diogelwch yn yr awyr agored ac yn cefnogi timau achub mynydd lleol
 • Showcase the North Wales history and culture through use of the Welsh language
  Arddangos hanes a diwylliant yng Ngogledd Cymru trwy ddefnydd o'r iaith Gymraeg
 • Promote participation in all outdoor sports regardless of age, race, physical ability, disability or gender
  Hyrwyddo cyfranogiad ym mhob chwaraeon awyr agored beth bynnag fo'u hoedran, hil, gallu corfforol, anabledd neu rhyw
 • Bring out of season revenues to local businesses, small and large, to support their revenue growth aspirations
  Dod a refeniw allan o dymor i fusnesau lleol, bach a mawr, i gefnogi eu dyheadau twf refeniw
 • To advance the education of the public in the arts, to include (but not exclusive to) film, photograph, sculpture and art exhibitions
  Hyrwyddo addysg y cyhoedd yn y celfyddydau, gan gynnwys (ond nid yn gyfyngedig i) ffilm, ffotograff, cerflunwaith a arddangosfeydd celf
 • Advocate and educate an awareness in our environment and conservation of the physical and natural environment
  Eiriolwr ac addysgu ymwybyddiaeth yn ein hamgylchedd a gwarchod yr amgylchedd ffisegol a naturiol
 • Bring back the only film festival based in the mountains, in the home of the outdoors, and ensure it becomes an annual, sustainable success
  Dod a’r unig ŵyl ffilm yn seiliedig yn y mynyddoedd, yng nghartref yr awyr agored, ac yn sicrhau ei fod yn dod yn lwyddiant blynyddol cynaliadwy
 • Create a bursary for future young filmmakers to build/run projects and feed festivals ongoing
  Creu bwrsari i wneuthurwyr ffilm ifanc y dyfodol i adeiladu/rhedeg prosiectau a bwydo gwyliau sy’n mewn bod

Directors Cyfarwyddwyr

John Gladston
John Gladston
Member of Llanberis Mountain Rescue Team and passionate about Snowdonia.

Aelod o Dîm Achub Mynydd Llanberis sydd yn angerddol am Eryri.
Anita Grey
Anita Grey
Ex-proprietor of Nita's B&B, International Mountain Leader and Head of Fundraising and provisional member for Llanberis Mountain Rescue Team.
Cyn-berchennog Gwely a Brecwast 'Nita's', Arweinydd Mynydd Rhyngwladol a Phennaeth Codi Arian, hefyd aelod darpariaethol o Dîm Achub Mynydd Llanberis.
Ross Worthington
Ross Worthington
Owner of RAW Adventures and Climb Snowdon and a volunteer member of the Llanberis Mountain Rescue Team.
Perchennog RAW Adventures a Dringo Wyddfa ynghyd ag aelod gwirfoddol o Dîm Achub Mynydd Llanberis.