LLAMFF - Llanberis Mountain Film Festival

Fringe Events Digwyddiadau Ymylol

The below fringe events are happening through the festival weekend. Contact details are supplied should you require further information. All events are subject to change.
Mae'r digwyddiadau a chystadlaethau yn digwydd drwy'r penwythnos ŵyl. Manylion cyswllt yn cael eu cyflenwi os oes angen rhagor o gwybodaeth.

New for 2017 Newydd ar gyfer 2017

Exhibitor Area Ardal Arddangoswyr

You'll find the fabulous Patagonia Worn Wear team who will be offering free repairs on broken zips, rips, tears, buttons, pulls and more on outdoor gear, regardless of brand along with DMM Climbing folk showing you how to break their kit, Joe Brown and Crib Goch Outdoors shops with a range of goodies and so much more...
Byddwch yn dwad o hyd i'r tîm gwych ‘Worn Wear Patagonia’ fydd yn cynnig gwaith atgyweirio rhad ac am ddim ar sipiau wedi torri, rhwygiadau, botymau coll, tynnu dilledyn a mwy ar offer awyr agored, waeth beth yw brand y dilledyn, ynghyd â DMM yn dangos sut i dorri offer. Bydd siopau Joe Brown a Crib Goch Awyr Agored gydag amrywiaeth o nwyddau ar gael a llawer mwy...

Photography Gallery Oriel ffotograffiaeth

Supported by Caernarfon Camera Club, the gallery is open from 20th February to 6th March at Electric Mountain. You can see some of the top Adventure and Landscape photographers that Wales has to offer.
Wedi ei gefnogi gan Glwb Camera Caernarfon, mae’r oriel ar agor o 20 Chwefror - 6 Mawrth yn y Mynydd Gwefru. Gallwch weld ffotograffiaeth wych gan ffotograffwyr lleol o dirluniau i antur ar ei orau. Talent gwych gan ffotograffwyr lleol.

More Info Mwy o wybodaeth
After Party at the Padarn Parti Hwyr yn y Padarn

Taking place on Friday, Saturday and Sunday with live music, raffles and a truck load of fun for all, songwriters Sera Owen and Roger Hughes return this year with some of the best live bands in North Wales which are bound to help keep the ale flowing and the dance floor moving at the Padarn Hotel.
Bydd llu ffantastig o fandiau lleol i’ch diddanu noson Sadwrn gyda themau gwisg ffansi awyr agored 70au / 80au "chwedlonol" (chwiliwch am eich lycra neu wisg sgïo retro) tra bydd nos Sul yn noson Meic Agored, unwaith eto a gynhelir gan AChG, felly dewch draw i fwynhau!

There will be a fantastic line up of local bands and a 70s/80s "Legendary" fancy dress outdoor theme (dig out your lycras or retro ski wear) on Saturday whilst Sunday night will be Open Mic night, again hosted by CEG, so come along and have a voice!
Bydd y parti yn cael ei gynnal ar nos Wener, Sadwrn a Sul gyda cherddoriaeth fyw, rafflau a llwyth o hwyl i bawb, gyfansoddwyr Sera Owen a Roger Hughes yn dychwelyd eleni gyda rhai o'r bandiau byw gorau yng Ngogledd Cymru sy'n cael eu rhwymo i helpu i gadw'r cwrw yn llifo ac y llawr dawnsio yn symud yng Ngwesty'r Padarn.

More Info Mwy o wybodaeth

Saturday 4th March Dydd Sadwrn 4ed Mawrth

Beacon Climbing Centre presents The Olympics
Canolfan Ddringo Beacon yn cyflwyno Y Gemau Olympaidd

This multi-disciplined Olympic event is a fun celebration of the sport’s progression and requires you to compete in the 3 disciplines of Speed, Lead and Boulder, mirroring the format to be introduced during the next Olympic Games. Mae'r digwyddiad aml-ddisgybledig Olympaidd yn ddathliad llawn hwyl o ddilyniant y gamp ac yn gofyn i chi gystadlu yn y 3 disgyblaethau ‘Cyflymder, Arwain a Bowldro, gan adlewyrchu'r fformat sydd i'w gyflwyno yn ystod y Gemau Olympaidd nesaf.

Venue: Beacon Climbing, Caernarfon Time: From 9am
More Info Mwy o wybodaeth
Mountain Photography Workshop
Gweithdy Ffotograffiaeth Mynydd

Outdoor Photographer of the Year finalist and British Mountain Guide Andy Teasdale is again offering a unique opportunity to join him for a one day workshop where you will learn who to get the most out of your camera in the outdoors environment. Ffotograffydd Rownd Derfynol Awyr Agored y Flwyddyn a Arweinydd Mynydd Prydain, Andy Teasdale yn cynnig cyfle unigryw i ymuno ag ef am weithdy undydd lle byddwch yn dysgu sut i gael y gorau allan o'ch camera yn yr amgylchedd awyr agored.

Venue: Electric Mountain, Llanberis Time: From 10am
More Info Mwy o wybodaeth

Guided Walk for LLAMFF with Gareth Roberts
Taith Dywys ar gyfer LLAMFF gyda Gareth Roberts

Led by Gareth Roberts of Menter Fachwen's Walk and Discover project, the walk aims to discover the lost village of Cwm Brwynog. There is a short muddy section to get through but not too bad overall so make sure you bring good walking shoes. Dan arweiniad Gareth Roberts o brosiect Taith Gerdded a Darganfod Menter Fachwen, mae'r daith gerdded leol yn anelu i ddarganfod y pentref a gollwyd Cwm Brwynog. Ceir adran fer fwdlyd i oroesi, ond nid yn rhy ddrwg ar y cyfan felly gwnewch yn siŵr eich bod yn dod a’ch esgidiau cerdded gorau.

Venue: Electric Mountain, Llanberis Time: 10am
More Info Mwy o wybodaeth

Hosted by Sarah Williams of Tough Girl Challenges and Emily Pitts from Womenclimb, ahead of International Women's Day come and network with other like-minded outdoor enthusiasts. Book now to secure your place. Cynheliry cyfarfod gan Sarah Williams o ‘Tough Girl Challenges’ ac Emily Pitts o ‘Womenclimb’, cyn Diwrnod Rhyngwladol y Menywod sydd i ddwad yn fuan i rwydweithio â mwynhau gweithgareddau awyr agored eraill o'r un anian. Archebwch nawr i sicrhau eich lle.

Venue: TBC
Time: 10am
More Info Mwy o wybodaeth

Sponsored by Joe Brown's Shops, this is the inaugural race to be part of the Llanberis Adventure Mountain Film Festival (LLAMFF). For more information, contact Stephen Edwards from HWB Eryri. Noddir gan Siop Joe Brown, mae hyn yn ras agoriadol gyntaf i fod yn rhan o Ŵyl Antur a Ffilmiau Llanberis (LLAMFF). Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Stephen Edwards o HWB Eryri.

Venue: Electric Mountain, Llanberis
Registration: From 10.30am
Book Now

Introduction to Trad Climbing
Cyflwyniad i Ddringo Traddodiadol

Want to learn some new skills from experienced Mountaineering Instructors? We will supply all the necessary equipment so just make sure you bring some your enthusiasm! Eisiau dysgu sgiliau newydd gan Hyfforddwyr Mynydda profiadol? Byddwn yn cyflenwi holl offer angenrheidiol felly dim ond gwnewch yn siŵr eich bod yn dwad a digon o frwdfrydedd!

Venue: Electric Mountain, Llanberis

Time: 11am Book Now

Time: 1.30pm Book Now

Introduction to Self-Rescue Technique
Cyflwyniad i Dechneg Hunan-Achub

Want to learn some new skills from experienced Mountaineering Instructors? We will supply all the necessary equipment so just make sure you bring some your enthusiasm! Eisiau dysgu sgiliau newydd gan Hyfforddwyr Mynydda profiadol? Byddwn yn cyflenwi holl offer angenrheidiol felly dim ond gwnewch yn siŵr eich ddod â digon o frwdfrydedd!

Venue: Electric Mountain, Llanberis

Time: 11am Book Now

Time: 1.30pm Book Now

With a variety of radio documentaries in Welsh and English with a seating area, we've provided a black out room for you to listen to a selection of documentaries including ‘The Athertons’, ‘Cymru a Everest’, ‘Life of John Disley’, ‘The Braislford Way’ and many more.  

Venue: Electric Mountain, Llanberis
Time: 11am
More Info Mwy o wybodaeth

In this 1.5 hour session, Rob will show some of his own work, talk through the behind the scenes action of each project and answer questions from the audience about his experiences in the film industry. Yn y sesiwn 1.5 awr, bydd Rob yn dangos rhai o'i waith ei hun, yn siarad drwy gwaith tu ôl i'r camau llenni pob prosiect ac yn ateb cwestiynau gan y gynulleidfa am ei brofiadau yn y diwydiant ffilm.

Venue: Beacon Climbing, Caernarfon
Time: 7.30pm
Book Now

Sunday 6th March Dydd Sul 6ed Mawrth

Introduction to Trad Climbing
Cyflwyniad i Ddringo Traddodiadol

Want to learn some new skills from experienced Mountaineering Instructors? We will supply all the necessary equipment so just make sure you bring some your enthusiasm! Eisiau dysgu sgiliau newydd gan Hyfforddwyr Mynydda profiadol? Byddwn yn cyflenwi holl offer angenrheidiol felly dim ond gwnewch yn siŵr eich bod yn dwad a digon o frwdfrydedd!

Venue: Electric Mountain, Llanberis

Time: 11am Book Now

Time: 1.30pm Book Now

Introduction to Self-Rescue Technique
Cyflwyniad i Dechneg Hunan-Achub

Want to learn some new skills from experienced Mountaineering Instructors? We will supply all the necessary equipment so just make sure you bring some your enthusiasm! Eisiau dysgu sgiliau newydd gan Hyfforddwyr Mynydda profiadol? Byddwn yn cyflenwi holl offer angenrheidiol felly dim ond gwnewch yn siŵr eich ddod â digon o frwdfrydedd!

Venue: Electric Mountain, Llanberis

Time: 11am Book Now

Time: 1.30pm Book Now

Mountain Photography Workshop
Gweithdy Ffotograffiaeth Mynydd

Outdoor Photographer of the Year finalist and British Mountain Guide Andy Teasdale is again offering a unique opportunity to join him for a one day workshop where you will learn who to get the most out of your camera in the outdoors environment. Ffotograffydd Rownd Derfynol Awyr Agored y Flwyddyn a Arweinydd Mynydd Prydain, Andy Teasdale yn cynnig cyfle unigryw i ymuno ag ef am weithdy undydd lle byddwch yn dysgu sut i gael y gorau allan o'ch camera yn yr amgylchedd awyr agored.

Venue: Electric Mountain, Llanberis Time: From 10am
More Info Mwy o wybodaeth

Mountain Bike Skills Workshop with Gareth Roberts
Gweithdy Sgiliau Beicio Mynydd gyda Gareth Roberts

Meeting at 1.30pm at the Hwb Eryri desk at Electric Mountain, it will be a two hour session (one hour skills followed by a local guided ride in Llanberis). Learn new skills and gain local cycling knowledge, whilst having fun on an adventure! Cyfarfod am wrth y ddesg Hwb Eryri yn y Mynydd Gwefru, bydd y sesiynau yn ddwy awr o hyd (sgiliau un awr ac yna reid tywys lleol yn Llanberis). Dysgu sgiliau newydd ac ennill gwybodaeth beicio lleol, tra'n cael hwyl ar antur!

Venue: Electric Mountain, Llanberis Time: 1.30pm
More Info Mwy o wybodaeth

Outdoor Gear Exchange Indoor Boot Fair
Ffair Gyfnewid Cit ac Offer Awyr Agored Dan Do

The 'world famous’ Llanberis Mountain Rescue team outdoor kit boot fair returns to LLAMFF for 2017. This has become a super popular event over the last few years helping the rescue team raise vital operational funds. Y ffair gist cit ac offer awyr agored ‘byd –enwog’ o dan do dydd Sul. Mae hyn wedi dod yn ddigwyddiad hynod boblogaidd dros y blynyddoedd diwethaf gan helpu'r tîm achub godi arian hanfodol.

Venue: Electric Mountain, Llanberis Time: From 10am
More Info Mwy o wybodaeth